Матеріал для самостійного вивчення з курсу “Електродинаміка”

Релятивістська кінематика.

План

 1. Як треба розумiти одночаснiсть. Вiдноснiсть одночасностi. [3] §5.2.2, стор. 125-128
 2. Власний час. [3] §5.2.3, стор. 128-130
 3. Як треба правильно вимiрювати довжини матеріальних тіл. [3] §5.2.4, стор. 130-132
 4. Закон додавання швидкостей. [3] §5.2.5, стор. 132-133

Див. також [1], с. 22-30, [2], с. 21-23, [4].

Електромагнітне поле: межові умови і теорема Умова-Пойнтінга.

План

 1. Межовi умови для векторiв електромагнiтного поля. [3] §2.7, стор. 47-51
 2. Закон збереження енергiї електромагнiтного поля (теорема Умова-Пойнтiнга). [3] §2.7, стор. 51-54

Див. також [1], с. 107-108, [2], с. 77-79; 83-85.

Методи розв’язування статичних задач.

План

 1. Формулювання задачі в статичному випадку. [3] §3.1, стор. 54-55
 2. Загальний розв’язок рiвняннь Лапласа i Пуассона. [3] §3.2, стор. 55-61
 3. Розв’язування рівняннь Лапласа і Пуассона методом відокремлення змінних. [3] §3.3, стор. 62-73
 4. Метод електростатичних зображень. [3] §3.4, стор. 74-76
 5. Метод конформних відображень. [3] §3.5, стор. 76-90

Рекомендована література

[1] Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Теоретическая физика: Учебн. пособие. В 10 т. Т. II. Теория поля.-М.: Н., 1988.
[2] М.М.Бредов, В.В.Румянцев, И.Н.Топтыгин. Классическая электродинамика.-М.: Н., 1985.
[3] О.О.Жмудський, Д.Д.Шека. Основи електродинамiки. Частина 1.- К.:Вид-во КНУ, 2000. 
[4] В. А. Алешкевич “О преподавании специальной теории относительности на основе современных экспериментальных данных” // УФН, т.182, с. 1301 (2012)

[5] В.В.Батыгин, И.Н.Топтыгин. Сборник задач по электродинамике. М.: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”. 2002.

Leave a Reply