Тест № 2 з курсу “Електродинаміка вакуума”

Тема: “Рівняння електромагнітного поля”

Скадання тесту відбудеться 25 (четвер) травня 2017 і 30 (вівторок) травня 2017 з 1400 до 1700 в класі загального доступу інформаційно-обчислювального центра при Унiверситетi (к.105 ).

Кожен студент повинен з’явитися в зазначений вище час, зареєструватися у спiвробiтника класа (за наявнiстю студенського квитка або залікової книжки). Тест складається у формi звичайних тестiв – кожен студент повинен вiдповiсти за 40 хвилин на 11 запитань, вибираючи лише одну вiдповiдь з наведених варiантiв. Оцiнка за стобальною шкалою з’явиться пiсля пiсля вiдповiдi на останнє запитання.

Перелiк тем з програми курсу, що винесено на тест:

 1. Загальнi принципи побудови теорiї поля.
 2. Елементарний заряд в класичнiй теорiї поля.
 3. 4-потенцiал електромагнiтного поля.
 4. Рiвняння руха зарядженої частинки в електромагнiтному полу.
 5. Сила Лоренца.
 6. Напруженiсть електромагнiтного поля.
 7. Калiбрувальна iнварiантнiсть.
 8. Тензор електромагнiтного поля.
 9. Перетворення Лоренца для поля.
 10. Iнварiанти електромагнiтного поля.
 11. 4-вектор струму та рiвняння неперервностi.
 12. Дiя системи, що складається iз зарядiв i електромагнiтного поля.
 13. Рiвняння Максвелла в коварiантнiй формi.
 14. Диференцiальна форма рiвнянь Маквелла.
 15. Iнтегральна форма рiвнянь Маквелла та її зв’язок з експериментальними законами електромагнетизма.
 16. Межовi умови для векторiв електромагнiтного поля.
 17. Закон збереження енергiї електромагнiтного поля (теорема Умова-Пойнтiнга)
 18. Рiвняння для електромагнiтних потенцiалов (рiвняння д’Аламбера).
 19. Стале електричне поле. Дипольний i квадрупольний моменти. Поле електростатичної системи на далеких відстанях. Система зарядiв у зовнiшньому електростатичному полi.
 20. Стале магнiтне поле. Магнiтний дипольний момент. Поле магнітостатичної системи на далеких відстанях.
 21. Хвильове рiвняння (рiвняння д’Аламбера). Плоски хвилi. 4-хвильовий вектор і ефект Доплера. Червоний зсув. Сферичнi хвилi. Потенцiали спiзнення i випередження.

Приклад запитання

Яке з перелічених нижче калібрувальних перетворень має вигляд: divA=0 ?

Калібровка Кулона
Калібровка Лоренца
Калібровка Гамільтона
Аксіальна калібровка

Докладнiшу iнформацiю про систему тестування, включаючи приклади рiзноманiтних
тестiв, можна отримати на унiверситетскому сайтi http://tester.univ.kiev.ua

Бажаю успiхiв!

Д. Д. Шека

Leave a Reply